Coming together in lockdown

English Cymraeg Français Español

Conwy
is a medieval walled town in North Wales, with strong Christmas traditions. Obviously, packed carol services, the Christmas Tree Festival and concerts were impossible in 2020 and many people were expressing a sense of loss.   So, we wondered how we could reach people with the hope of Christ, in a way that could involve as many people as possible from the local community, not just those from within our congregations.

The idea of a digital ‘Advent Calendar’ called ‘Conwy Carols’ was born.  Twenty five films followed, consisting of a carol played or sung in English or Welsh, followed by a prayer for different sectors of our community, read by people from all walks of life, all framed with film footage and images of the town and the glorious scenery of the Conwy valley.  It became a huge piece of work.  But from the word go, it felt important.  God was in this.

Around ninety people took part, leading the Church in Wales to give it a headline ‘Town comes together to create digital Advent Calendar’!  Half of those people would not usually be in church at all.  To ‘go public’ on youtube, being filmed in the workplace as a policeman or baker, as a saxophone-playing GP or singing as a Macmillan nurse who has only ever sung in the pub showed massive grace and generosity.  It was beautiful, authentic and diverse.

Viewings on youtube exceeded our wildest expectations and regular communication began with other communities worldwide.  It is humbling that people will little or no association with our own locality chose to make our daily film a central part of their Advent.

We’re still realising the full significance of what happened.  How through the seeming adversity of not being able to do what we usually do, God expanded our horizons through the gifts of others and we have made so many new connections.

One of those, is with a church in Ontario, Canada who wondered if we would be interested in joint discipleship.  We are now planning to do a joint Lent course, which we hope will bring a really rich dimension to our now firmly established ‘Zoom Coffee’ group, just at the time when we are all feeling weary of this period of restricted living.  The planning we’re doing together gives us every expectation that we have so much to learn from one another, as God has brought us together.

Rev Eryl Parry

Our online Advent Calendar (caruconwy.com)

 

English Cymraeg Français Español

Mae Conwy yn dref gaerog ganoloesol yng Ngogledd Cymru, gyda thraddodiadau Nadoligaidd cryf. Yn amlwg, roedd gwasanaethau carolau dan do, Gŵyl y Coed Nadolig a chyngherddau yn amhosibl yn 2020 ac roedd llawer o bobl yn mynegi ymdeimlad o golled. Felly, roeddem yn meddwl tybed sut y gallem gyrraedd pobl â gobaith Crist, mewn ffordd a allai gynnwys cymaint o bobl â phosibl o’r gymuned leol, nid dim ond y rhai o fewn ein cynulleidfaoedd.

Ganwyd y syniad o ‘Calendr Adfent’ digidol o’r enw ‘Conwy Carols’. Dilynodd pump ar hugain o ffilmiau, yn cynnwys carol yn Saesneg neu Gymraeg, ac yna gweddi dros wahanol sectorau o’n cymuned, wedi’i darllen gan bobl o bob cefndir, pob un wedi’i fframio â lluniau ffilm a delweddau o’r dref a’r gogoneddus golygfeydd o ddyffryn Conwy. Daeth yn ddarn enfawr o waith. Ond o’r gair go, roedd yn teimlo’n bwysig. Roedd Duw yn hyn.

Cymerodd oddeutu naw deg o bobl ran, gan arwain yr Eglwys yng Nghymru i roi pennawd iddi ‘Daw tref ynghyd i greu Calendr Adfent digidol’! Ni fyddai hanner y bobl hynny fel arfer yn yr eglwys o gwbl. Roedd ‘mynd yn gyhoeddus’ ar youtube, cael eich ffilmio yn y gweithle fel plismon neu bobydd, fel meddyg teulu sy’n chwarae sacsoffon neu ganu fel nyrs Macmillan sydd erioed wedi canu yn y dafarn erioed yn dangos gras a haelioni enfawr. Roedd yn brydferth, dilys ac amrywiol.

Roedd y gwylio ar youtube yn rhagori ar ein disgwyliadau gwylltaf a dechreuwyd cyfathrebu rheolaidd â chymunedau eraill ledled y byd. Mae’n wylaidd na fydd pobl, os o gwbl, yn gysylltiedig â’n hardal ein hunain wedi dewis gwneud ein ffilm ddyddiol yn rhan ganolog o’u Adfent.

Rydyn ni’n dal i sylweddoli arwyddocâd llawn yr hyn a ddigwyddodd. Trwy’r adfyd ymddangosiadol o fethu â gwneud yr hyn yr ydym yn ei wneud fel arfer, ehangodd Duw ein gorwelion trwy roddion eraill ac rydym wedi gwneud cymaint o gysylltiadau newydd.

Mae un o’r rheini, gydag eglwys yn Ontario, Canada a oedd yn meddwl tybed a fyddai gennym ddiddordeb mewn cyd-ddisgyblaeth. Rydym nawr yn bwriadu gwneud cwrs y Grawys ar y cyd, y gobeithiwn y bydd yn dod â dimensiwn cyfoethog iawn i’n grŵp ‘ Coffi ar Zoom’ sydd bellach wedi’i sefydlu’n gadarn, ar yr adeg pan ydym i gyd yn teimlo’n flinedig o’r cyfnod hwn o fyw dan gyfyngiadau yn ystod y pandemig. Mae’r cynllunio rydyn ni’n ei wneud gyda’n gilydd yn rhoi pob disgwyliad i ni fod gennym ni gymaint i’w ddysgu oddi wrth ein gilydd, ag y mae Duw wedi dod â ni at ein gilydd.

Parch Eryl Parry

Our online Advent Calendar (caruconwy.com)

 

English Cymraeg Français Español

Conwy est une ville médiévale fortifiée du nord du Pays de Galles, avec de fortes traditions de Noël. De toute évidence, les services de chants de Noël emballés, le festival de l’arbre de Noël et les concerts étaient impossibles en 2020 et de nombreuses personnes exprimaient un sentiment de perte. Alors, nous nous sommes demandé comment nous pourrions atteindre les gens avec l’espérance du Christ, d’une manière qui pourrait impliquer autant de personnes que possible de la communauté locale, pas seulement celles de nos congrégations.

L’idée d’un «calendrier de l’avent» numérique appelé «Conwy Carols» est née. Vingt-cinq films ont suivi, consistant en un chant joué ou chanté en anglais ou en gallois, suivi d’une prière pour différents secteurs de notre communauté, lus par des gens de tous horizons, le tout encadré de séquences de films et d’images de la ville et du glorieux. paysage de la vallée de Conwy. C’est devenu un énorme travail. Mais dès le départ, cela semblait important. Dieu était là-dedans.

Environ quatre-vingt-dix personnes y ont pris part, conduisant l’Église du Pays de Galles à lui donner un titre «La ville se réunit pour créer un calendrier de l’avent numérique»! La moitié de ces personnes ne seraient généralement pas du tout à l’église. «Rendre public» sur youtube, être filmé sur le lieu de travail en tant que policier ou boulanger, en tant que généraliste jouant du saxophone ou en chantant en tant qu’infirmière de Macmillan qui n’a jamais chanté que dans le pub a fait preuve d’une grande grâce et générosité. C’était beau, authentique et varié.

Les visionnements sur youtube ont dépassé nos attentes les plus folles et une communication régulière a commencé avec d’autres communautés du monde entier. Il est humiliant que les gens soient peu ou pas associés à notre propre localité pour faire de notre film quotidien un élément central de leur Avent.

Nous réalisons toujours toute la signification de ce qui s’est passé. Comment, à travers l’adversité apparente de ne pas pouvoir faire ce que nous faisons habituellement, Dieu a élargi nos horizons grâce aux dons des autres et nous avons établi tant de nouvelles connexions.

Un de ceux-ci, est avec une église en Ontario, au Canada qui se demandait si nous serions intéressés par un discipulat commun. Nous prévoyons maintenant de faire un cours de Carême commun, qui, nous l’espérons, apportera une dimension vraiment riche à notre groupe «Zoom Coffee» désormais fermement établi, juste au moment où nous nous sentons tous las de cette période de restriction de la vie. La planification que nous faisons ensemble nous donne toutes les attentes que nous avons tant à apprendre les uns des autres, car Dieu nous a réunis.

Rév Eryl Parry

Notre calendrier de l’Avent en ligne (caruconwy.com)

 

English Cymraeg Français Español

Conwy es una ciudad medieval amurallada en el norte de Gales, con fuertes tradiciones navideñas. Obviamente, los servicios llenos de villancicos, el Festival del Árbol de Navidad y los conciertos eran imposibles en 2020 y muchas personas estaban expresando una sensación de pérdida. Entonces, nos preguntamos cómo podríamos llegar a las personas con la esperanza de Cristo, de una manera que pudiera involucrar a la mayor cantidad posible de personas de la comunidad local, no solo a las de nuestras congregaciones.

Nació la idea de un “Calendario de Adviento” digital llamado “Conwy Carols”. Siguieron veinticinco películas, que consistían en un villancico tocado o cantado en inglés o galés, seguido de una oración por diferentes sectores de nuestra comunidad, leída por personas de todos los ámbitos de la vida, todas enmarcadas con metraje e imágenes de la ciudad y la gloriosa paisaje del valle de Conwy. Se convirtió en un gran trabajo. Pero desde el primer momento, se sintió importante. Dios estaba en esto.

Participaron unas noventa personas, lo que llevó a la Iglesia de Gales a ponerle un titular: “¡La ciudad se une para crear un Calendario de Adviento digital”! La mitad de esas personas normalmente no estaría en la iglesia. “Hacer público” en YouTube, ser filmado en el lugar de trabajo como policía o panadero, como un médico de cabecera que toca el saxofón o cantar como una enfermera de Macmillan que solo ha cantado en un pub demostró una gracia y una generosidad masivas. Fue hermoso, auténtico y diverso.

Las visualizaciones en YouTube superaron nuestras expectativas más salvajes y se inició una comunicación regular con otras comunidades en todo el mundo. Es humillante que la gente tenga poca o ninguna asociación con nuestra propia localidad y elija hacer de nuestra película diaria una parte central de su Adviento.

Todavía nos estamos dando cuenta del significado total de lo que sucedió. Cómo a través de la aparente adversidad de no poder hacer lo que solemos hacer, Dios expandió nuestros horizontes a través de los dones de otros y hemos hecho tantas conexiones nuevas.

Uno de ellos es de una iglesia en Ontario, Canadá, que se preguntó si estaríamos interesados en el discipulado conjunto. Ahora estamos planeando hacer un curso conjunto de Cuaresma, que esperamos que aporte una dimensión realmente rica a nuestro grupo “Zoom Coffee”, ahora firmemente establecido, justo en el momento en que todos nos sentimos cansados de este período de vida restringida. La planificación que estamos haciendo juntos nos da todas las expectativas de que tenemos mucho que aprender unos de otros, ya que Dios nos ha unido.

Rev Eryl Parry

Nuestro Calendario de Adviento en línea (caruconwy.com)

We can all
play our part!

Sign up for the Plant Anglican newsletter